Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt syvällisesti Suomen historian lähteisiin erityisesti oman tutkielma-aiheensa näkökulmasta. Hän hallitsee tutkielman suunnittelun keskeiset periaatteet oman tutkielmansa ja sen johdannon osalta. Osio opettaa arvioimaan tutkielman eri osien merkitystä sekä niiden suhdetta ja sisältöä kriittisesti. Osiossa työskennellään sekä itsenäisesti että ryhmissä, mikä parantaa opiskelijan työelämässä tarvitsemia vuorovaikutus- ja projektien organisointitaitoja.