Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee ja kykenee erittelemään urheilun ja median yhtymäkohtia ja osaa soveltaa kurssilla esille nousevia lähestymistapoja media-aineiston analyysiin.