Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on jäsentynyt käsitys historiallisen tiedon tuottamisen keskeisistä kehityslinjoista ja muutoksista. Hän pystyy arvioimaan näitä tieteenhistoriallisesti ja laajemmasta historiallisen ajattelun kehityksen näkökulmasta. Hän osaa tarkastella historiantutkimuksen ja aikakauden muun ajattelun yhteyksiä sekä tunnistaa historiantutkimuksen kysymyksenasettelujen kytkentöjä kulloinkin tärkeinä pidettyihin maailmankuvallisiin kysymyksiin sekä yhteiskunnallisiin ongelmiin ja tavoitteisiin.