Tavoitteet

Opiskelija hallitsee hankittujen häiriöiden logopedisen arvioinnin perusteet seuraavin tavoittein:
* Opiskelija ymmärtää arvioinnin merkityksen kuntoutuksen lähtökohtana.
* Opiskelija tunnistaa hankittujen häiriöiden logopedisen arvioinnin kannalta olennaiset ilmiöt.
* Opiskelija osaa kuvata havainnoinnin, haastattelun ja muiden arviointimenetelmien merkityksen arvioinnissa sekä menetelmiin liittyviä taustateorioita, suuntauksia ja käytäntöjä.
* Opiskelija ymmärtää, mitä tietoa eri arviointimenetelmillä ja eri viitekehyksiä hyödyntäen voidaan saada asiakkaan toimintakyvyn eri osa-alueista.
* Opiskelija osaa luoda ja perustella alustavan logopedisen arviointisuunnitelman ajantasaista tieteellistä tietoa hyödyntämällä.
* Opiskelija ymmärtää, että logopediset arviointikäytännöt muuttuvat ja niitä tulee kehittää osana muuta terveydenhuoltoa.

Yllä olevat kurssin osaamistavoitteet liittyvät erityisesti seuraaviin Valmistuvan puheterapeutin osaamistavoitteiden ydinosaamisalueisiin: 1. Tiedollinen perusta, tietojenkäsittely ja kriittinen ajattelu; 2. Tutkimus ja alan kehittäminen; 4. Vuorovaikutus- ja viestintätaidot; 5. Arviointi, kliinisen tiedon kokoaminen ja niistä tehtävät johtopäätökset; 7. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus. [Valmistuvan puheterapeutin osaamistavoitteet](https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2022-01/LTDK_logopedia_valmistuvan_puheterapeutin_osaamistavoitteet_fi.pdf).


Lisäksi: Opiskelija hahmottaa laadukkaan logopedisen arvioinnin merkityksen tasa-arvoisemman yhteiskunnan luomisessa (kestävä kehitys).
  • Teacher: Tanja Makkonen