Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

• Ymmärtää elintarviketieteiden roolin muuttuvassa maailmassa ja hahmottaa ne osana biotieteitä.
• Osaa kuvailla molekyylitasolla elintarvikkeiden koostuvan samoista biokemiallisista yhdisteistä, joita on aikaisemmilla kursseilla käsitelty organismin toiminnan näkökulmasta.
• Ymmärtää elintarvikkeiden yhdisteiden vaikutuksen elintarvikkeen ominaisuuksiin sekä reaktioihin, joita tapahtuu esimerkiksi elimistössä tai prosessoinnissa.
• Ymmärtää elintarvikeanalytiikan merkityksen elintarvikkeiden turvallisuudelle, autenttisuudelle ja kehitykselle.
• Hallitsee edustavan näytteenoton teorian ja tutustuu kromatografisiin tekniikoihin ja aistittavan laadun arviointiin sekä kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen analysoinnin periaatteisiin.
• Oivaltaa elintarviketieteiden teorian yhteyden käytännön työelämään ja sen haasteisiin.
• Saa valmiuksia tiedonetsintään, ryhmätyöskentelyyn, monitieteellisyyteen sekä kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen.
  • Teacher: Maaria Kortesniemi