Tavoitteet

Aiheosaaminen:
Opiskelija osaa suunnitella ja laatia konetekniikkaan liittyvän tutkielman. Hän osaa etsiä ja käyttää konetekniikan tieteellistä kirjallisuutta monipuolisesti. Opiskelija osaa soveltaa konetekniikkaan liittyvää osaamistaan tiedonhaussa, kirjallisuuteen pohjautuvan tiedon yhteen vetämisessä, tiivistämisessä ja kriittisessä tarkastelussa, johtopäätösten tekemisessä sekä tieteellisessä kirjoittamisessa. Opiskelija osaa hakea ja analysoida tieteellistä tietoa sekä käyttää viitteidenhallintaohjelmaa. Hän osaa kuvata tieteellisen kirjoittamisen perusperiaatteet ja hyvän tieteellisen käytänteen periaatteet sekä toimia niiden mukaisesti.

Työelämätaidot:
Opiskelija osaa laatia työ- ja ajankäyttösuunnitelman sekä arvioida sen toteutumista. Hän osaa kuvata ja perustella tieteellisen tutkielman lähtökohdat, menetelmät ja tulokset kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelija osaa kuvata aiheen yleistajuisesti ja perustella tutkimuskohteen merkityksellisyyden käytännön sovelluksissa. Hän osaa arvioida aiheen vaikutukset kestävän kehityksen ja taloudellisten näkökulmien kannalta. Opiskelija osaa laatia ja esittää tieteellisen seminaariesityksen sekä antaa palautetta muiden esityksistä. Lisäksi opiskelija kehittää esiintymis- ja viestintätaitojaan sekä harjoittelee toimisto-ohjelmistojen käyttöä.
  • Teacher: Sampsa Laakso