Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ruotsin kieltä tarkoituksenmukaisesti opiskeluun, työelämään ja omaan alaansa liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa.

Opiskelija ymmärtää puheesta ja teksteistä pääkohdat ja löytää niistä olennaisen tiedon. Opiskelija osaa kirjoittaa lyhyehköjä, rakenteeltaan loogisia ja sisällöllisesti relevantteja yleisiä ja oman alansa tekstejä, jotka ovat pääosin yhtenäisiä ja ymmärrettäviä. Opiskelija osaa tuottaa pääosin ymmärrettävää puhetta ja osallistua vuorovaikutukseen.

Opiskelija osaa hyödyntää sekä perinteisiä että digitaalisia apuvälineitä ja noudattaa hyviä akateemisia käytänteitä. Opiskelija tunnistaa omat kielenoppimiseen liittyvät haasteensa ja tietää, miten kehittää suullista ja kirjallista kielitaitoaan.