Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa vuorovaikutusosaamisen eri ulottuvuudet ja niiden merkityksen opiskelun ja työelämän vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa reflektoida vuorovaikutusosaamista ja sen painottumista eri konteksteissa sekä muodostaa realistisen kuvan itsestään viestijänä tunnistaen omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa.