Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee ja osaa määritellä maanpintaa muokkaavat endogeeniset ja eksogeeniset prosessit
- tuntee pääpiirteissään geomorfologisten muodostumien syntytavat ja niiden alueellisen esiintymisen sekä aikajänteet
- tuntee yleiskuvan Suomen geomorfologiasta
- kykenee tulkitsemaan maanpinnan muotoja
- kykenee arvioimaan kestävän kehityksen asettamia vaatimuksia ihmisen muokatessa geomorfologisia prosesseja ja systeemejä