Tavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella tutkimusaineistojen keräämisen tutkimusasetelman mukaisesti. Opiskelija tuntee maantieteen keskeiset laadullisten ja määrällisten tutkimusaineistojen keräämisen menetelmät. Hän hallitsee niiden käytön sekä triangulaation kenttätyöskentelyssä ja osaa analysoida sekä raportoida tulokset. Opintojakson työskentelytavat tukevat myös opiskelu-, projektinhallinta- ja ryhmätyötaitojen sekä tieteellisen kirjoittamisen kehittymistä.
  • Teacher: Kari Kajuutti