Tavoitteet

Osallistuja tunnistaa yliopisto-opetukseen ja oppimiseen vaikuttavia rakenteellisia, kulttuurisia, historiallisia sekä poliittisia tekijöitä omassa työssään ja osaa hyödyntää niitä oman opetustyönsä kehittämisessä. Osallistuja tuntee suomalaisen yliopistokoulutuksen erityispiirteet ja toimintakulttuurin ja ymmärtää, millaisia vaatimuksia kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja yhdenvertaisuuden periaate asettavat yliopistokoulutukselle ja sen kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävälle kehittämiselle. Osallistuja osaa tarkastella akateemisen työn käytäntöjä, sisältöjä ja muuttumista kriittisesti, sekä arvioida omaa työtään ja identiteettiään nyky-yliopistossa. Osallistuja kykenee tarkastelemaan yliopistokoulutusta yhteiskunnallisesta näkökulmasta käsin, ja tunnistaa kansallisen ja kansainvälisen korkeakoulupolitiikan merkityksen yliopistojen toiminnassa. Hän ymmärtää yhteisopettajuuden periaatteet sekä osaa suunnitella ja toteuttaa yhteisen luennon kollegoiden kanssa opintojakson teemoista.