4.  Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4)   

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Hän perehtyy argumentointiin ja syventää siihen liittyviä tietoja. Hän oppii analysoimaan ja tuottamaan argumentatiivisia tekstejä. 

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
* syventää medialukutaitoaan, jolloin hän pystyy analysoimaan ja tulkitsemaan erilaisia mediatekstejä, niiden
   taustoja ja tavoitteita sekä kriittisesti arvioimaan median välittämää informaatiota ja vaikutusta yksilöihin ja
   yhteiskuntaan
* osaa niin kirjoittajana kuin puhujanakin perustella monipuolisesti näkemyksiään sekä arvioida
   vaikuttamispyrkimyksiä ja tekstin luotettavuutta
* osaa tarkastella kirjallisuuden yhteiskunnallista vaikutusta
* oppii tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä ja niiden välittämiä arvoja myös eettisistä lähtökohdista.


Keskeiset sisällöt
* suora ja epäsuora vaikuttaminen: esimerkiksi suostuttelu, ohjailu, manipulointi; mainonta, propaganda; ironia,
   satiiri, parodia
* vaikuttamaan pyrkivien tekstien lajeja, graafisia ja sähköisiä tekstejä: mielipide, kolumni, pakina, arvostelu,
   pääkirjoitus, kommentti, mainos
* argumentointitavat ja retoriset keinot
* kantaa ottavia puheenvuoroja, keskusteluja ja väittelyitä
* tietoisesti vaikuttamaan pyrkivää kirjallisuutta ja muita kantaa ottavia tekstejä
* tekstien ideologisuus, lähdekritiikki ja mediakritiikki
* viestijän vastuu; mediavalinnat ja verkkoetiikka