Opintojaksossa käsitellään mm. seuraavia teemoja: mitä on tieteellinen tutkimus,
mitkä ovat tutkimuksenteon pelisäännöt, miten tutkimuksen aihe ja ongelma
muodostetaan, mikä on aikaisemman tutkimuksen merkitys, miten
kirjallisuuskatsaus tehdään, miten tutkimusasetelma valitaan, minkälaisia
tapoja on tutkimusaineiston hankitaan ja analysointiin sekä miten tutkimuksen
luotettavuutta arvioidaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee peruskäsitteet, menetelmät ja
lähestymistavat, joita talous- ja muun yhteiskuntaelämän tutkimuksessa
sovelletaan. Opiskelija saavuttaa menetelmälliset perusvalmiudet
kandidaatintutkielman laatimiseen. Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee
tieteellisen tekstin erityispiirteet ja kirjoittamisen vaatimukset sekä
ymmärtää dialogin ja argumentoinnin merkityksen tiedeyhteisössä.