OTMU1074 Yritysten yhteiskuntavastuu 12 op

Kurssilla tarkastellaan yritysten yhteiskuntavastuuta kansainvälisestä ja kansallisesta näkökulmasta ja opetus keskittyy yritysten sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen (corporate social and environmental responsibility). Yritysten yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan tässä kotimaisen lainsäädännön vähimmäisvaatimukset ylittävää vastuuta ja kurssilla tarkastelun kohteena oleva sääntely on pääosin soft law'ta sekä kansainvälistä sääntelyä. Kurssilla tarkastellaan eri toimijoiden sääntelyinstrumentteja, joista syvällisimmin perehdytään YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin. Lisäksi käsitellään kansainvälistä ja kotimaista yritysvastuuseen liittyvää itsesääntelyä kuten sertifiointijärjestelmiä. Kurssilla myös tutustutaan siihen miten eräät yhtiöt toteuttavat yhteiskuntavastuutaan globaaleissa tuotantoketjuissa. Esimerkkeinä toimivat mm. konfliktimineraalit. Kurssilla myös pohditaan ympäristöperusoikeudellisen vastuu-ulottuvuuden laajuutta muuttuvassa maailmassa - mikä on taloudellisen toimijan vastuu?