Opintojaksossa käsitellään mm. seuraavia teemoja: mitä on tutkimus,
mitkä ovat tutkimuksenteon pelisäännöt, tutkimuksen vertaisarviointi, miten tutkimuksen aihe ja ongelma
muodostetaan, mikä on aikaisemman tutkimuksen merkitys, tutkimusasetelman- ja -metodin merkitys,  tutkimusaineiston analysointi sekä miten tutkimuksen
luotettavuutta arvioidaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee peruskäsitteet, menetelmät ja
lähestymistavat, joita talous- ja muun yhteiskuntaelämän tutkimuksessa
sovelletaan. Opiskelija saavuttaa menetelmälliset perusvalmiudet
kandidaatintutkielman laatimiseen. Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee
tieteellisen tekstin erityispiirteet ja kirjoittamisen vaatimukset sekä
ymmärtää dialogin ja argumentoinnin merkityksen tiedeyhteisössä.