Riskien maantiede, riskien luokittelu ja merkitys
Luonnon toimintaan liittyvät riskit ja riskialueet
• avaruuteen liittyvät uhkat, endogeeniset riskit, myrskyt, tulvat, kuivuus ja eliöperäiset riskit
• luonnonriskeihin varautuminen
Ihmisen ja luonnon riippuvuuteen liittyvät ympäristöriskit ja riskialueet
• luonnonvarojen käyttöön liittyvät riskit: energiakysymykset ja luonnonvarojen riittävyys,
puhtaan veden saatavuus, eroosio ja aavikoituminen, ilmaston muutos, saastuminen ja
biodiversiteetin heikkeneminen
• mahdollisuudet estää ja pienentää ympäristöriskejä kestävän kehityksen keinoin

Ihmiskunnan riskit ja riskialueet
• väestönkasvu ja nälkä, kaupungistuminen, globalisoitumiseen liittyvät riskit, yhteiskunnalliset
ja poliittiset jännitteet, sodat, pakolaisuus ja sosiaalinen eriarvoistuminen
• ristiriitojen säätelymahdollisuudet
Tekniset riskit