TY:n Moodlen saavutettavuusseloste

For the accessibility report in English, click here or scroll down

Turun yliopisto pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden Euroopan parlamentin saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Suomessa saavutettavuusdirektiivin toteuttaa laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

Johdanto

Tämä saavutettavuusseloste koskee Moodle-oppimisalustaa. Tämä saavutettavuusseloste ei koske Moodlessa olevia kurssisisältöjä, joiden saavutettavuus on kurssien opettajien vastuulla.

Kokonaisuutena Moodle-oppimisympäristö täyttää osittain AA-tason osittain. Kehittämistä tarvitaan kuitenkin edelleen. Ensinnäkin osa värikontrasteista ei ole vielä riittäviä ja joidenkin osioiden ARIA-asetukset pitää tarkistaa uudelleen. Oppimisympäristössä näkyvä chatbot-kuvakkeesta puuttuu vaihtoehtoinen teksti. Lisäksi joidenkin osioiden otsikko-tasoa ja listojen toimintaa pitää tarkistaa.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan Moodlen saavutettavuutta. Elokuussa 2020 toteutetaan Moodlen saavutettavuuskartoitus ja olemme syksylle 2020 ja keväälle 2021 suunnittelemassa Moodlen ulkonäön ja osioiden muokkausta saavutettavuutta silmällä pitäen saavutettavuuskartoituksen tulosten pohjalta. Suunnittelemme lisäksi ALLY-lisäosan hankintaa Moodleen, joka auttaa ja ohjaa opettajia luomaan saavutettavampaa sisältöä kursseilleen sekä joka tarjoaa vaihtoehtoisia formaatteja word-, pdf- ja powerpoint-tiedostoista.

Teknistä tietoa Moodle-oppimisympäristön saavutettavuudesta

Tämä saavutettavuusseloste koskee Moodle-oppimisympäristöä pois lukien kurssisisällöt.

Oppimisympäristön saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1-standardin AA-tason saavutettavuusvaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Saavutettavuusvaatimusten noudattamatta jättäminen

Kokonaisuutena Moodle-oppimisympäristön saavutettavuus täyttää osittain AA-tason saavutettavuusvaatimukset. Kehittämistä edelleen kuitenkin tarvitaan.

Saavutettavuuden parantamista tarvitaan erityisesti seuraavissa asioissa:

Näiden lisäksi palvelussa on seuraavia ei-kriittisiä puutteita:

Suunnitelma saavutettavuuden parantamiseksi

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 9.7.2020. Sivuston arviointi on toteutettu itsearviointina Chromen AXE-lisäosaa hyödyntäen. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Turun yliopiston Opetuki-tiimi.

Seloste tarkistettiin viimeksi 9.7.2020.

Palaute ja yhteystiedot

Jos huomaat Moodlessa kurssisisältöihin liittyviä saavutettavuus-ongelmia, ole yhteydessä kurssin opettajaan.

Jos huomaat Moodlessa kurssisisältöihin liittymättömiä saavutettavuus-ongelmia, ole yhteydessä meihin osoitteeseen kirjaamo@utu.fi. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta alinkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi

Saavutettavuus Turun yliopistossa
UTU Moodle accessibility Statement

The University of Turku strives to guarantee the accessibility of its website in accordance with the Accessibility Directive of the European Parliament. In Finland, the Accessibility Directive is implemented by the Act on the Provision of Digital Services.

Introduction

This accessibility statement applies to the Moodle learning platform. This accessibility statement does not apply to the course content in Moodle, the accessibility of which is the responsibility of the course teachers.

As a whole, the Moodle learning environment partially meets Level AA. However, further development is required. Firstly, some of the color contrasts are not yet sufficient, and the ARIA settings for some sections need to be revised. The chatbot icon displayed in the learning environment is missing alternate text. In addition, the heading levels of some sections and the functionality of the lists need to be checked.

We are constantly aiming to improve the accessibility of Moodle. Moodle accessibility survey will be carried out in August 2020, and based on the survey results, we are planning to modify the look and feel of Moodle and its sections in autumn 2020 and spring 2021 to meet accessibility requirements. Additionally, we are planning to acquire the ALLY add-on for Moodle, which will help and guide teachers in creating more accessible content for their courses, as well as offering alternative formats for Word, PDF and PowerPoint files.

Technical information about the accessibility of the Moodle learning environment

This accessibility statement applies to the Moodle learning environment excluding course content.

The current state of accessibility in the learning environment

This website partially meets the Level AA accessibility requirements of the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Non-compliances and exemptions from the requirements are listed below.

Non-compliance with the accessibility requirements

As a whole, the Moodle learning environment partially meets the Level AA accessibility requirements. However, further development is required.

The accessibility of the following content in particular needs to be improved:

In addition, the service has the following non-critical defects:

Our plan to improve accessibility

Preparation of this accessibilit statement

This statement was prepared on 9.7.2020. The website evaluation has been carried out as a self-evaluation using the Chrome AXE add-on. The accessibility of the website has been assessed by the Teacher Support team of the University of Turku.

This statement was last revised on the 9th of July 2020

Feedback and contact information

If you notice any accessibility issues regarding the course content in Moodle, contact the course teacher.

If you notice any accessibility problems in Moodle that are not related to the course content, please contact us at kirjaamo@utu.fi. It can take up to 14 days to receive a reply.

If you are not satisfied with the reply you have received or do not receive one at all within two weeks, you can report it to the Regional State Administrative Agency of Southern Finland. The website of the Regional State Administrative Agency of Southern Finland explains in detail how the report can be made and how the matter is handled.

Contact details of the Supervisory Authority

the Regional State Administrative Agency of Southern Finland

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

We are constantly working on improving accessibility

Accessibility at the University of Turku