Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelijalla on perusvalmiudet kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien itsenäiseen soveltamiseen ja oman osaamisen itsenäiseen kehittämiseen. Hän ymmärtää määrällisten menetelmien mahdollisuudet ja osaa soveltaa niitä erilaisten tutkimusongelmien ratkaisuun.

Sisältö

Kurssi täydentää taloustieteiden kvantitatiivisten menetelmien opintojaksoilla opittuja taitoja. Kurssilla käsitellään mm. aineistojen hallintaa, kuvailevaa tilastotiedettä sekä tilastollista testausta harjoitellaan tosielämän aineistoilla SPSS-ohjelmistoa hyödyntäen. Lisäksi kurssilla opitaan tilastolliseen raportointiin liittyviä seikkoja, kuten taulukoiden ja kuvaajien luomista sekä muotoilua julkaisukelpoisiksi.