Suoritettuaan kurssin opiskelijalla on perusvalmiudet kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien ymmärtämiseen ja itsenäiseen soveltamiseen. Hän ymmärtää tutkimusongelman suhteen määrälliseen tutkimukseen, määrällisten aineistonkeruun ja analysoinnin periaatteet ja osaa kerätä ja analysoida omaa aineistoaan määrällisiä menetelmiä käyttäen. Aineistonkeruumenetelmistä käsitellään kyselytutkimus. Lisäksi käsitellään yrityksen toimintaan liittyvän numeerisen aineston sekä valmiiden tilastollisten aineistojen analyysia. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää menetelmien mahdollisuudet sekä rajoitukset ja osaa soveltaa niitä erilaisten tutkimusongelmien ratkaisuun.