Erikoistumiskurssi: Oikeusteoria ja oikeudellisen ajattelun perusteet

Luennot + seminaari

+ mahdollinen notaarityö