Opiskelija soveltaa opintojaksolla pääaineopintojensa
(johtaminen ja organisointi, markkinointi, laskentatoimi tai
tietojärjestelmätiede) sisältöjä hyvinvointialan toimintaympäristöön.
Opiskelijalle muodostuu kuva liiketoimintaosaamisen roolista
hyvinvointialan käytännön työssä. Opiskelija tutustuu
hyvinvointiorganisaation ja/tai -palvelujen kehittämiseen ja soveltaa
kehittämisen välineitä käytännössä. Projektityö voi liittyä esimerkiksi
hyvinvointialan muutos-, kustannus- tai tulosjohtamiseen,
tietojärjestelmien johtamiseen, hyvinvointipalvelujen tuottamiseen,
ulkoistamiseen, yksityistämiseen, kilpailuttamiseen, tuotteistamiseen
tai laadun turvaamiseen.