SISÄLTÖ
Kurssilla käsitellään rasismin ja kriittisen siirtolaisuuden tutkimuksen käsitteitä ja lähestymistapoja sekä pohjoismaista näkökulmaa kolonialismin historiaan intersektionaalisesta näkökulmasta. Toisin sanoen rasismiin, rajapolitiikkaan ja maahanmuuton kontrolleihin sekä rodullistamiseen liittyviä ilmiöitä tarkastellaan kytköksissä sukupuolen, seksuaalisuuden ja luokan kysymyksiin.

AJANJAKSO
2.11.2021-14.12.2021

OSAAMISTAVOITTEET
Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa rasismiin ja rajoihin liittyviä intersektionaalisia ulottuvuuksia sekä hahmottaa etnisiin suhteisiin, rasismiin ja maahanmuuttoon liittyviä keskusteluja laajempien historiallisten kehityskulkujen osina. Opiskelijalla on valmiuksia analysoida rasismiin ja rajoihin liittyviä nykykeskusteluja ja harjaannuttaa akateemiseen keskusteluun ja tieteelliseen kirjoittamiseen näistä teemoista.

SUORITUSTAVAT
Kurssi suoritetaan aktiivisella osallistumisella luento- ja työryhmätyöskentelyyn (14 h), lukemalla oheiskirjallisuutta, tekemällä luennoilla annettuja tehtäviä sekä kirjallinen kurssityö.

OPPIMATERIAALIT
Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodle-sivulla.

ARVIOINTIASTEIKKO
0-5

KIELET
Suomi, englanti

TASO
Perusopinnot

VASTUUHENKILÖ
Camilla Marucco, TY, ihmismaantieteen tohtorikoulutettava, cammar@utu.fi

JAKSO SISÄLTYY SEURAAVIIN KOKONAISUUKSIIN
Monikulttuurisuus 2020-2022, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta