Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää veden kemiallis-fysikaalisia ominaisuuksia ja osaa analysoida niiden perusteella erilaisia veteen liittyviä ilmiöitä ja prosesseja maapallolla. Lisäksi hän ymmärtää rannikko- ja jokiympäristöjen ilmiöitä ja prosesseja. Hän ymmärtää edelleen mannerten ja merien vesien ominaisimmat prosessit ja sen perusteella pystyy tekemään ja soveltamaan oseanografian, limnologian ja hydrologian kysymyksenasetteluita ja sisällöllisiä perusteita. Opiskelija tietää kuinka pohjavedet liikkuvat kiteisessä kallioperässä, ja minkälaisia kemiallis-mineralogisia ilmiöitä liittyy veden ja kallioperän vuorovaikutuksiin. Opiskelija saa käsityksen pohjavedestä luonnonvarana sekä sen syntyyn, esiintymiseen ja käyttöön liittyvistä lainalaisuuksista.