Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

* osaa kuvata mitä digitaalinen paikkatieto on ja käyttää paikkatiedon peruskäsitteitä
* osaa etsiä ja arvioida avointa paikkatietoa, sekä hallita ja analysoida sijaintitietoa paikkatieto-ohjelmistoissa (GIS) ja -palveluissa.
* tunnistaa yhteiskunnassa hyödynnettäviä älykkäitä paikkatietoon perustuvia ratkaisuja
* osaa visualisoida paikkatietoa karttoina noudattaen kartografisen viestinnän perusperiaatteita