Tavoitteet

Opiskelija tuntee suomenkielisen asiatekstin piirteet ja osaa hyödyntää kielenoppaita itsenäisesti. Opiskelija havaitsee vieraiden kielten tahattoman vaikutuksen suomenkielisen tekstin sanastoon sekä lause- ja virkerakenteeseen ja osaa muotoilla sanottavansa täsmällisellä suomen kielellä. Opiskelija kykenee kirjoittamaan eri rakennetasoiltaan tieteellisen rekisterin mukaista sidosteista tekstiä, joka on esitys- ja sanajärjestykseltään ymmärrettävää ja yksiselitteistä ja jossa otetaan huomioon tekstien ihmiset ja tilanteen mukainen oletuslukija. Opiskelija osaa laatia omaa erikoisalaansa edustavan tieteellisen, suomenkielisen opinnäytteen, jonka kieli on kieliopillisesti ja oikeakielisesti korrektia ja sanasto asiatyylistä ja jossa noudatetaan vakiintunutta tieteellistä esitystapaa. Opiskelija ymmärtää kirjoittamisen prosessiluonteen. Opiskelija osaa antaa rakentavaa palautetta, kommentoida alansa tekstejä kielenhuollon näkökulmasta ja hyödyntää saamaansa palautetta oman tekstinsä viimeistelyyn. Opiskelija pystyy kirjoittamaan kieliasultaan hyväksyttävän kypsyysnäytteen.