Tavoitteet

Moduuli 1: Opettajaksi kasvaminen: Osallistuja tunnistaa omat opetukseen, ohjaukseen ja oppimiseen liittyvät käsityksensä ja osaa arvioida omaa opetustaan ja pedagogista kehittymistään. Hän ymmärtää opetus- ja oppimisprosessien keskeiset teoriat ja osaa pohtia niitä oman opetuksensa näkökulmasta.

Moduuli 2: Opetuksen suunnittelu: Osallistuja tunnistaa mitä opetuksen suunnittelussa tulee huomioida, ja osaa suunnitella ja kehittää opetustaan oppimislähtöisen opetuksen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hän osaa arvioida, miten oman opetuksen avulla voi tukea opiskelijoiden syvällistä oppimista.

Moduuli 3: Luento-opetuksen kehittäminen: Osallistuja osaa arvioida luento-opetusta opetusmenetelmänä. Lisäksi hän ymmärtää miten opiskelijan asiantuntijuus ja tieto rakentuu, ja miten luento-opetuksen avulla voidaan tukea tätä.

Moduuli 4: Opetustaidon harjoittelu: Osallistuja osaa soveltaa aiemmilla moduuleilla opittuja asioita käytännössä ja osaa perustella pedagogiset ratkaisunsa. Hän osaa kehittää opetustaan palautteen avulla ja osaa keskustella pedagogista kysymyksistä yli tiedekuntarajojen.

Moduuli 5: Oppimisen arviointi: Osallistuja tunnistaa arvioinnin roolin osana linjakasta opetusta. Osallistuja ymmärtää, miten arvioinnin avulla voi suunnata ja tukea opiskelijoiden oppimista. Hän hahmottaa erilaisia lähestymistapoja arviointiin ja osaa laatia oppimisen arvioinnille kriteerit.

Moduuli 6: Ryhmässä oppiminen: Osallistuja ymmärtää miten ryhmiä voi hyödyntää opetuksessa. Hän hahmottaa pienryhmän dynamiikkaa ja saa välineitä ryhmien hyödyntämiseen ja ohjaamiseen.

Moduuli 7: Aktivoiva opetus: Osallistuja ymmärtää miten opetusmenetelmälliset valinnat vaikuttavat opiskelijan opiskeluun ja oppimiseen. Hän osaa valita opiskelijan aktiivista oppimista tukevia opetusmenetelmiä ja perustella menetelmien valintaa.

Moduuli 8: Konstruktiivinen linjakkuus: Osallistuja osaa suunnitella konstruktiivisesti linjakkaan opetuskokonaisuuden ja syventää pedagogista keskustelutaitoaan. Osallistuja kehittyy oman opetuksen reflektoinnissa ja vertaispalautteen antamisessa. Hän kykenee hyödyntämään palautetta opetuksensa kehittämisessä.
  • Teacher: Mari Murtonen