Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot Kiinan kansantasavallan historiallisista vaiheista, poliittisista tapahtumista sekä yhteiskunnallisista ja kulttuurisista suuntauksista. Opiskelija tuntee Kiinan tutkimuksen keskeisiä kulttuurisia termejä ja käsitteitä. Opiskelija tuntee Kiinan ja kiinan kielen vaikutuspiiriin kuuluvien alueiden tutkimuksen keskeistä terminologiaa. Opiskelija osaa käsitellä ja tutkia erilaisia lähdeaineistoja. Opiskelija pystyy osallistumaan ryhmätöihin ja keskusteluun kurssin sisällöistä pienryhmässä. Opiskelija harjoittelee argumenttien ja tutkimuskysymyksien muodostamista ja tieteellisen tekstin ja sitä tukevien esitysten tuottamista sekä oman työskentelynsä aikatauluttamista.