Tavoitteet

- Opiskelija osaa matriisien perusoperaatiot
- Hallitsee matriisin determinantin, jäljen, normin ja lineaarisen aliavaruuden käsitteet
- Tuntee yleisimmät tilastotieteessä käytetyt neliömatriisit ja niiden käytön lineaarisissa muunnoksissa
- Osaa käyttää ominaisarvo- ja singulaariarvohajotelmia