Tavoitteet

Kandidaattiseminaarin aikana opiskelija laatii kandidaatin tutkielman, jossa hän soveltaa aiemmissa opinnoissa hankkimiaan tieoja ja taitoja sosiaalitieteellistä tutkimusongelmaa tarkastelevaan kirjalliseen työhön. Tutkielma on valtiotieteiden kandidaatin tutkinnon lopputyö. Tutkielmaa esitellään ja työstetään seminaaritapaamisissa, joissa opiskelija harjoittaa esiintymis- ja keskustelutaitojaan siten, että seminaarin jälkeen hän hallitsee tieteellisen argumentoinnin ja suullisen vuorovaikutuksen periaatteet. Työskentelyyn osallistuttuaan opiskelija osaa hankkia, arvioida ja raportoida tieteellistä tietoa itsenäisesti.Valtiotieteiden maisterin tutkintoa suorittavalle tutkielma on esivaihe kohti pro gradu -tutkielmaa.