Tavoitteet

- saa valmiuksia opettaa kulttuuritietoisesti äidinkieltä ja kirjallisuutta perusopetuksen luokilla 1–6
- hahmottaa äidinkielen ja kirjallisuuden merkitystä kulttuurisesti moninaisessa ja monimediaisessa maailmassa
- tuntee lasten- ja nuortenkirjallisuuden lajeja ja lasten mediakulttuuria
- arvioida lasten- ja nuortenkirjallisuutta kulttuurisesti sensitiivisellä tavalla
- ymmärtää kirjallisuuden merkityksen taiteena, kulttuurina ja yksilön kasvun voimavarana
- tuntee oppilaiden lukumieltymyksiä, osaa luoda mahdollisuuksia lukukokemuksiin ja tukee myönteisen lukijaidentiteetin syntymistä.
vahvistaa omaa lukijuuttaan ja oppii hyödyntämään sitä pedagogisesti.