Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa tyypillisimmät deformaatiorakenteet eri mittakaavoissa ja osaa niiden avulla tulkita maankuoren rakennetta, sen kehityshistoriaa, ja rakenteiden syntyyn vaikuttaneita fysikaalisia prosesseja. Opiskelija saa varmuutta itsenäisten rakennegeologisten kenttähavaintojen tekemiseen ja osaa tuottaa geologisia tulkintoja (kartat, poikkileikkaukset) omista havainnoistaan. Opiskeiljalle muodostuu käsitys rakennegeologisen tiedon soveltamismahdollisuuksista muilla geologian osa-alueilla (esim. insinöörigeologia, hydrogeologia, malmigeologia)