Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee henkilöverotuksen keskeiset kysymykset ja osa-alueet osana verojärjestelmän kokonaisuutta.

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee henkilöiden tuloverotuksen sekä perintö- ja lahjaverotuksen keskeisimmät asiat, niin verojärjestelmän rakenteellisesta, oikeudellisen sääntelyn kuin lain tulkinnankin näkökulmasta. Hän hallitsee myös pääomatulojen verotukseen liittyviä erityisseikkoja.

Kurssin suoritettuaan opiskelija hahmottaa verosuunnitteluun liittyviä näkökohtia tuloverotuksen sekä perintö- ja lahjaverotuksen suhteen.