Tavoitteet

Opiskelija tuntee ruotsin kielen ääntämisperiaatteet ja pystyy soveltamaan niitä käytännössä. Opiskelija osaa puhua suomenruotsalaisella ääntämyksellä ja verrata sitä ruotsinruotsin ääntämykseen. Opiskelijalla on valmiudet keskustella ja argumentoida ruotsin kielellä. Opiskelija tuntee keskeiset fonetiikan käsitteet ruotsiksi. Opiskelija osaa käyttää tarkoituksenmukaista sanastoa suullisissa esityksissä ruotsin kielen, kulttuurin ja yhteiskuntaelämän alalta sekä hyödyntää esitystekniikkaa niiden tukena.