Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee uskontososiologian keskeisiä klassisia ja uudempia teorioita, tutkimukseen liittyviä käsitteitä sekä erilaisia teoreettisia ja metodologisia lähestymistapoja, ja ajankohtaisia tutkimuksia ja kysymyksiä.

Kurssin suorittanut opiskelija saa kattavan yleiskuvan uskontososiologian aiheista ja tutkimuksesta sekä ymmärtää, miten uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta ovat kietoutuneet toisiinsa. Kurssin jälkeen opiskelijalla on valmiudet käsitellä ja ymmärtää uskontoa sosiaalisena ilmiönä osana ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskuntien toimintaa, maailmankuvia ja maailmankatsomuksia, jolloin se ei näyttäydy erillisenä saarekkeena vaan sosiaaliseen toimintaan vaikuttavana tekijänä.