Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy selittämään modernien molekyylibiologian menetelmien
periaatteet ja toimimaan itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaian molekyylibiologian laboratoriossa
sekä osaa soveltaa opetettuja menetelmiä tutkimusongelmien ratkaisussa.