Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää kokonaisvaltaisesti opettajan roolin kasvattajana, opettajana, oman työyhteisönsä ja moniammatillisen tiimin jäsenenä
- ymmärtää kodin ja koulun välisen yhteistyön merkityksen ja tuntee tämän yhteistyön erilaisia muotoja
- osaa suunnitella ja toteuttaa kolmiportaiseen tukeen liittyvää oppilasarviointia sekä ohjata oppilaita itsearviointiin
- osaa valita monipuoliset työskentelymuodot heterogeenisille ryhmille ja oppilaiden yksilölliseen huomioon ottamiseen.
- tiedostaa opettajan roolin hyvinvoivan koulun toimintakulttuurin rakentajana