Tavoitteet

Opiskelija
- saa valmiudet opettaa kielitietoisesti äidinkieltä ja kirjallisuutta perusopetuksen luokilla 1–6
- hahmottaa äidinkielen ja kirjallisuuden merkitystä kielellisesti moninaisessa toimintaympäristössä
- saa valmiuksia ohjata oppilaiden vuorovaikutustaitojen kehitystä
- tuntee lukemisen ja kirjoittamisen opettamisen perusmenetelmät
- osaa soveltaa erilaisia tekstien tuottamisen työtapoja ja tukea myönteisen viestijäkuvan rakentumista
- opettelee johdattelemaan oppilaita kielen ja viestinnän havainnointiin ja havaintojen kielentämiseen metakielen avulla
- oppii arvioimaan ja tuottamaan oppimateriaalia äidinkieleen ja kirjallisuuteen
- ymmärtää kielitietoisen otteen merkityksen ja osaa soveltaa sitä äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa.