Tavoitteet

Opiskelija
- hallitsee tieteellisen ajattelun ja kirjoittamisen perusteet (uuden luominen, kriittisyys ja eettinen vastuu)
- osaa hakea tieteellistä tutkimuskirjallisuutta, käyttää sitä tutkimuskysymyksiin johdattelussa, valita tutkimustehtävän kannalta sopivia tiedonkeruu- ja analysointimenetelmiä ja vastata asetettuihin tutkimuskysymyksiin
- ymmärtää oman tieteenalansa tutkimuksen työvaiheet, osaa arvioida kriittisesti ja perustella argumentoiden omia ja muiden tieteellisiä valintoja ja päätelmiä sekä osaa raportoida tutkimuksensa tieteellisiä periaatteita soveltamalla.