Tavoitteet

Opiskelija hallitsee oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytykset ja tunnistaa niiden toteutumiseen vaikuttavat perusteet. Hän osaa myös punnita erisuuntaisia argumentteja keskenään sekä soveltaa kansallisia ja kansainvälisiä prosessioikeudellisia normeja siten, että menettelyn laillisuus ja oikeudenmukaisuus voivat toteutua samanaikaisesti. Lisäksi opiskelija hallitsee syvällisesti prosessioikeudellisen lainsäädännön (mukaan lukien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja EU-oikeudellisten oikeuslähteiden), oikeuskäytännön ja tutkimuksen väliset yhteydet sekä niiden yleisesti noudatetut hyödyntämiskeinot prosessioikeudellisten ongelmien käsittelyssä ja ratkaisemisessa. Opiskelija tuottaa hyvin perustellun kirjallisen tutkielman ja esittelee tutkielmaansa liittyviä kysymyksiä, haasteita ja kehityslinjoja havainnollisesti ryhmän kokoontumisissa. Hän sisäistää tieteelliseen ajatteluun ja kirjoittamiseen liittyvät säännöt ja osaa soveltaa niitä omassa tutkielmassaan.