Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida ja soveltaa prosessioikeuden yleisiä oppeja eli käsitteitä, periaatteita ja teorioita tunnistaen myös näiden väliset vuorovaikutussuhteet sekä mahdolliset ristiriidat. Opiskelija osaa kuvata siviili-ja rikosprosessin, vaihtoehtoisten menettelylajien ja täytäntöönpanon keskeiset piirteet eroavuuksineen sekä erityisesti analysoida niitä osana tuomiovallan käyttämistä. Hän osaa tulkita, punnita ja soveltaa keskeisiä prosessisäännöksiä, esittää perusteltuja ratkaisusuosituksia prosessioikeuden yleisten oppien tyypillisiin soveltamisongelmiin ja yhdistää prosessidogmaattiset asetelmat osaksi kansallisesti ja unionioikeudellisesti säänneltyä tuomiovallan käyttämistä. Opiskelija tunnistaa lainkäytön eettiset kysymykset ja osaa toimia juristietiikan mukaisesti. Hän löytää sujuvasti prosessioikeuden keskeiset kansalliset ja unionioikeudelliset oikeuslähteet. Opiskelija on oppinut yhdistämään teoreettista tietoa lain soveltamiseen ja soveltamistaitoihin.