Tavoitteet

Opiskelija tuntee kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet sekä niiden merkityksen nykyisyydessä. Hän tuntee pääpiirteissään keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut. Opiskelija on orientoitunut kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteisiin sekä teorian merkitykseen kasvatuksessa. Opiskelijalla on perusvalmiudet kasvatustieteellisen kirjallisuuden ymmärtämiseen sekä itsenäiseen ja yhteistoiminnalliseen akateemiseen opiskeluun erilaisissa oppimisympäristöissä.