Tavoitteet

MENY1A-opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tutkimuksenteon tavoitteita ja käytäntöjä sekä tutkimuksen arviointi- ja laatukriteerejä. Lisäksi hän hallitsee peruskäsitteet, menetelmät ja lähestymistavat, joita empiirisessä tutkimuksessa sovelletaan. Opiskelija saavuttaa menetelmälliset perusvalmiudet kandidaatintutkielman laatimiseen. Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee myös tutkimuksen raportoinnin erityispiirteet sekä ymmärtää dialogin, argumentoinnin ja eettisyyden merkityksen tiedeyhteisössä.