Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä yleiskuva aviovarallisuus- ja jäämistöoikeudellisesta sääntelystä sekä erityisesti parisuhteiden varallisuuteen, ositukseen, perinnönjakoon ja testamenttiin liittyvistä yleisimmistä ongelmista ja niiden systemaattisista ratkaisuperiaatteista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa oikeudenalojen yleiset opit ja perhe- ja jäämistöoikeuden systemaattiset yhteydet. Opintojaksolla opiskelija perehtyy sääntelyn kannalta keskeisen oikeudellisen materiaalin - kansallisen ja kansainvälisen - hankkimiseen, siihen perehtymiseen ja sen nojalla tapahtuvaan argumentointiin. Opintojaksolla perehdytään myös Suomen kansainvälis-perheoikeudelliseen sääntelyyn ja niihin apuvälineisiin, joita lakimiehellä on käytössään kansainvälisessä avioero- ja perintöasiassa. Opintojaksolla painotetaan oikeudellista kirjoittamista, ryhmätyöskentelyä ja palautteen antamista ja vastaanottamista. Opintojakso tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden parantaa tieteellisen kirjoittamisen taitojaan.
Ks. myös erikoistumisjaksojen taidolliset ja vuorovaikutukselliset tavoitteet: https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintokokonaisuus/OTMU1000/922