Tavoitteet

Kurssilla perehdytään viime vuosikymmeninä tapahtuneisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin sekä tarkastellaan niiden yhteyttä nuorten elämänkulun ja identiteetin muotoutumiseen. Elämänkulkuun vaikuttavina sosialisaatioympäristöinä tarkastellaan mm. perheen, koulumaailman, vertaisryhmien, vapaa-ajan harrastusten ja median roolia. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee elämänkulun tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja teoreettisia lähtökohtia sekä ymmärtää yhteiskunnan rakenteellisten tekijöiden merkityksen yksilön elämänkulussa.