Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää aikuissosiaalityön keskeiset käsitteet sekä teoreettiset, menetelmälliset ja lainsäädännölliset näkökulmat. Opiskelija tunnistaa aikuissosiaalityön pääasialliset asiakasryhmät ja ymmärtää aikuissosiaalityön moninaisuutta sekä osaa aikuisasiakkaiden kanssa käytettäviä työskentelymenetelmiä. Opiskelija ymmärtää kestävän sosiaalisen kehityksen merkityksen aikuisten parissa tehtävässä työssä.