Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee museoiden erilaiset viestinnälliset ja pedagogiset menetelmät. Hän saa käsityksen eri vastuualoja edustavista museoista oppimisen, kasvatuksen, identiteettityön ja viihtymisen välineenä. Opintojakso antaa kyvyn hahmottaa näyttelysuunnittelun ja -rakentamisen eri vaiheita ja ulottuvuuksia.