KEKO:ssa opiskelija oppii ymmärtämään kestävän kehityksen määritelmää sen eri ulottuvuuksia ja niiden riippuvuussuhteita tarkastelemalla. Kokonaisuudessa käsitellään kestävää kehitystä sen sosiaalisesta, ympäristöllisestä, taloudellisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Tiimityöskentelyn tavoitteena on mahdollistaa eri tieteenalojen opiskelijoiden keskustelua ja toisiltaoppimista.