Pro gradu -tutkielmatyöskentelyn tarkoituksena on syventää opiskelijoiden valmiuksia itsenäisen tieteellisen tutkielman laadinnassa. Tutkielmien kehittymistä seurataan tutkielmaryhmässä, jossa opiskelijat paitsi esittävät väliraportteja omasta tutkielmastaan myös toimivat opponentteina muille ryhmäläisille. Istunnoilla käydään läpi tutkimussuunnitelman ja väliraporttien ohella myös muita tieteellisen tutkielman tekemiseen liittyviä teemoja.


Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman pro gradu -tutkielmaryhmässä opiskelija perehtyy alan tutkimusongelmiin niiden monitieteisestä lähtökohdasta, pääpainon kuitenkin ollessa pääaineen teoreettisissa keskusteluissa. Graduohjaukseen osallistuu kunkin pääaineen opettaja.


Opiskelija syventää gradutyöskentelyn aikana myös näkemystään hyvinvointialan substanssilähtöisestä ongelmanasettelusta osallistumalla lukuvuoden aikana kahteen Tampereen yliopiston Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman kanssa yhteistyössä järjestettävään seminaariin, joissa kummankin maisteriohjelman opiskelijat esittävät tutkimussuunnitelmiaan.