PYTK7002 PTKMY2 Kuvaileva tilastotiede 3 op


Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään havaintoaineistoa kuvailevien analyysimenetelmien perusteet ja pystyy soveltamaan niitä käytännössä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia asioita: havaintoaineiston graafiset ja taulukkomuotoiset esitystavat, empiirisen jakauman tunnusluvut sekä regressioanalyysin perusteet. Lisäksi käsitellään mittaamiseen ja otantaan liittyviä peruskysymyksiä.