PTKMY3 Tilastotieteen perusteet 3 op


Osaamistavoitteet
Tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan tilastollisen analyysin ja todennäköisyyslaskennan peruskäsitteitä sekä menetelmiä. 


Sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia asioita: Aineistojen kuvailu, todennäköisyysjakaumat, estimointi sekä tilastollinen merkitsevyystestaus.


Vastuuopettaja lehtori Frank Cameron

  • Teacher: Kirsi Liikamaa