Kurssilla edetään pidemmälle Excel-taulukkolaskentaohjelman käytössä suunnittelun, analysoinnin ja raportoinnin välineenä. Kurssilla opitaan Excelin toimintojen automatisointia VBA-makroilla. Tätä varten opetellaan ohjelmoinnin perusperiaatteet (kontrollirakenteet, tiedon määrittely ja tietotyypit, oliot, modulaarisuus). Ohjelmoinnin lisäksi syvennetään Excelin taitoja opettelemalla epäsuorien funktioiden (mm. offset, sumifs, vlookup, match) käyttöä, käyttöliittymän rakentamista jne. Kurssi sopii erityisesti laskentatoimen pääaineopiskelijoille, mutta on hyödyllinen kaikille tuleville ekonomeille.
Opiskelija tutustuu yritykseen toimintaan tietojärjestelmien näkökulmasta ja saa käsityksen keskeisistä yrityksen tietojärjestelmätyypeistä. Kurssilla käsitellään infrastruktuurin roolia, ulkoistusta, sekä tietoturvallisuutta ja tietosuojaa (GDPR). Tutustumme myös tietojärjestelmien kehittämisprosessiin, siihen liittyviin riskeihin sekä onnistumiseen kehittämistyössä.

Course focuses on business models that make it possible to take advantage of the potential that internet provides for commercial use. Student understands challenges and problems related to development of e-Business and electronic services. Course ends with a seminar (which is mandatory part of the course).

Course PTJS31 is not available for foreign students, therefore information will be available in finnish only (next1. Mikäli haluat laajentaa kurssin PTJ31 5 opintopisteen kurssin 6 opintopisteeseen niin tee tässä kurssiosiossa olevat lisätehtävät. Tee siis ensin kurssi PTJ31 kokonaisuudessaan, ja sitten tämä. Näin kurssi PTJ31 rekisteröidään laajempana kurssina PTJS31.


Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys tietojärjestelmätieteestä tieteenalana, hän tuntee tietoyhteiskunnan keskeiset ilmiöt, tietää tietotekniikan sovellusalueet yrityksen toiminnan eri tasoilla sekä ymmärtää tietohallinnon luonteen yrityksen toimintona ja sen suhteen muihin toimintoihin. Harjoituksissa opetellaan henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn taitoja niin, että opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tärkeimpien työkaluohjelmien käytön ja tiedostojen hallinnan perusteet. Nämä ovat välttämättömiä taitoja sekä opiskelussa että myöhemmin työelämässä.

Taulukkolaskentaohjelman tehokas käyttö on jokaisen ekonomin perustaito. Kurssilla tarkastellaan sekä vaativan suunnittelumallin rakentamisen ja käytön logiikkaa että yhteenvetoraportin työstämisen periaatteita. Excelin toiminnoista opitaan mm. tiedon esittäminen taulukkomuodossa ja diagrammeina, taloudellisten ja eräiden muiden tärkeimpien funktioiden käyttö, vaihtoehtotilanteiden käsittely (if, vlookup, alasvetovalikot yms. oliot), herkkyysanalyysitaulukon laatiminen ja Solverin käyttö ratkaisun haussa, pivot-raportit.